Back to top
St. Michael's Polish Association and Benefit Society Act (amended)

BILL NO. 129

(as passed)

3rd Session, 61st General Assembly
Nova Scotia
60 Elizabeth II, 2011Private BillAn Act to Incorporate St. Michael's Polish
Association and Benefit Society
(amended)

CHAPTER 75 OF THE ACTS OF 2011The Honourable Frank Corbett
Cape Breton CentreFirst Reading: December 6, 2011 (LINK TO BILL AS INTRODUCED)

Second Reading: December 8, 2011

Third Reading: December 15, 2011

Royal Assent: December 15, 2011


An Act to Amend Chapter 236
of the Acts of 1912,
An Act to Incorporate
St. Michael's Polish Association
and Benefit Society

Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.:
An Act to Incorporate
St. Michael's Polish Association
and Benefit Society

Be it enacted by the Governor and Assembly as follows:

Niniejszym Gubernator i Zgromadzenie uchwalają, co następuje:

1 Clauses 2(b) and (c) of Chapter 236 of the Acts of 1912, An Act to Incorporate St. Michael's Polish Association and Benefit Society, are repealed and the following clauses substituted: 1 W Ustawie w sprawie utworzenia i zarejestrowania Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy im. Świętego Michała („ An Act to Incorporate St. Michael's Polish Association and Benefit Society") zawartej w Ustawach z 1912 r. uchyla się art. 2 pkt. (b) i (c) rozdzialu 236 i nadaje im następujące brzmienie:

(b) the preservation, promotion, and understanding of Polish heritage and culture in Cape Breton and of sites, landmarks and artifacts appertaining to Polish heritage and culture in Cape Breton;

(c) the organization of the Society as a non-profit association dedicated to the service of the community among all persons who

(i) support and uphold the aims, objects and purposes of the Society,

(ii) pay the fees or dues determined from time to time by the Society, and

(iii) maintain good standing with the Society.

2 Section 3 of Chapter 236 is amended by striking out "not exceeding ten thousand dollars in value," in the second and third lines.

2 W drugiej i trzeciej linijce art. 3 rozdzialu 236 uchyla się i usuwa słowa: „not exceeding ten thousand dollars in value,".

3 Section 7 of Chapter 236 is amended by

(a) adding "(1)" immediately after the Section number;

(b) striking out the second sentence; and

(c) adding the following subsection:
3 Art. 7 rozdzialu 236 zmienia się w taki sposób, że:

(a) dodaje się ust. „(1)” bezpośrednio za numerem artykulu

(b) uchyla się zdanie drugie; oraz

(c) dodaje się ponizsży ustęp:

(2) The by-laws are binding on the Society and its members.

4 Section 8 of Chapter 236 is amended by striking out "Provincial Secretary" in the last line and substituting "Registrar of Joint Stock Companies".

4 Art. 8 rozdzialu 236 zmienia się w taki sposób, że w ostatniej linijce artykułu usuwa się słowa „Provincial Secretary" i zastępuje je słowami: „Registrar of Joint Stock Companies”.

5 The Polish version of Chapter 236 as amended by this Act and set out in the Schedule to this Act has the force of law in the Province but, where there is a conflict between the English version and the Polish version, the English version prevails.

5 Wersja w języku polskim rozdziału 236 zmienionego niniejszą ustawą i dołączonego do niej jako załącznik ma moc aktu prawnego prowincji. W przypadku sprzecznosći pomiędzy wersją ustawy w języku polskim a wersją ustawy w języku angielskim, ustawa w języku angielskim ma pierwszeństwo.

6 This Act comes into force on such day as the Governor in Council orders and declares by proclamation or on May 3, 2012, if not proclaimed in force on or before that day.

6 Niniejsza ustawa wejdzie w życie albo z chwilą jej proklamowania i wydania odpowiedniego zarządzenia przez Gubernatora działającego w porozumieniu z Radą, albo 3 maja 2012 r., o ile ustawa nie wejdzie w życie na mocy proklamacji ogłoszonej w tym dniu lub w terminie wczesniejśzym.

SCHEDULE ZAŁĄCZNIK

Ustawa w sprawie utworzenia i zarejestrowania
Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy im. Świętego Michała.

1 Stanley Gwowd (Gwóźdź), Michael Fedora, Andrew Wludyka, John Mrus (Mróz), Nicholas Fedora, Adam Trojan, John Lazo (Lazio), Michael Paruch, Joseph Firek z Sydney w gminie Cape Breton, a także inne osoby, które już są lub zostaną członkami ustanowionego niniejszą ustawą Towarzystwa zwanego dalej „Towarzystwem", stanowią niniejszym podmiot zbiorowy pod nazwą „Polskie Towarzystwo Bratniej Pomocy im. Świętego Michała”.

2 Cele i zadania Towarzystwa obejmują:

(a) budowę i wyposażenie budowli, pomieszczeń i budynków, które będą niezbędne, przydatne lub pożądane z uwagi na osiągnięcie celów oraz pomyślną realizację ogólnych zadań i celów Towarzystwa;

(b) ochronę, wspieranie i zgłębianie treści polskiego dziedzictwa i kultury w Cape Breton, a także miejsc, obiektów i przedmiotów kultury materialnej należących do polskiego dziedzictwa i kultury w Cape Breton;

(c) zorganizowanie Towarzystwa jako stowarzyszenia typu non-profit, mającego za zadanie świadczenia na rzecz społeczności w kręgu wszystkich osób, które

(i) wspierają i krzewią cele oraz zadania Towarzystwa,

(ii) opłacają składki i wnoszą wpłaty każdorazowo określone przez Towarzystwo, oraz

(iii) zachowują nienaganną reputację jako członkowie Towarzystwa.

3 Towarzystwo może nabywać, utrzymywać w posiadaniu i użytkować nieruchomości w celu realizacji swych zadań. Towarzystwo może także sprzedawać, obciążać hipoteką, dzierżawić, przekazywać oraz dysponować nieruchomościami w sposób zatwierdzony uchwałą Towarzystwa utworzonego i zarejestrowanego niniejszą ustawą.

4 Towarzystwo może inwestować fundusze w sposób przewidziany ustawą o powiernikach („The Trustee Act") wraz ze zmianami w tejże.

5 Członek Towarzystwa nie ponosi odpowiedzialności za długi Towarzystwa w kwocie przekraczającej lącznie kwotę wyceny prawomocnie sporządzonej zgodnie z konstytucją i statutem Towarzystwa, chyba że członek sam w ramach zabezpieczenia długów i zobowiązań Towarzystwa poddał się przepisom egzekucyjnym na wyższą kwotę.

6 Towarzystwo - w sposób przewidziany w statucie Towarzystwa - powołuje corocznie zarząd w składzie co najmniej pięciu osób, a także inne organy przewidziane statutem.

7 (1) Towarzystwo ma pełne prawo każdorązowo sporządzić, uchwalić, zmienić lub uchylić statut, gdy będzie to nięzbedne dla ustalenia wysokości składek oraz uregulowania przepisem spraw i działalności gospodarczej Towarzystwa.

(2) Statut jest wiążący dla Towarzystwa i jego członków.

8 Odpis statutu Towarzystwa, a także wszelkie zmiany tegoż - po poświadczeniu ich przez prezesa i sekretarza - podlegają każdorazowo złożeniu w urzędzie Rejestratora Spółek Akcyjnych („Registrar of Joint Stock Companies”).

 


This page and its contents published by the Office of the Legislative Counsel, Nova Scotia House of Assembly, and © 2011 Crown in right of Nova Scotia. Created December 15, 2011. Send comments to legc.office@novascotia.ca.